Ozon mod lugt fra stalde med hyppig udslusning

Ozon mod lugt fra stalde med hyppig udslusning

Udfordring
Der er tidligere gennemført undersøgelser ved danske svinestalde vedrørende mulighederne for at efterbehandle luft i luftrensere vha. ozon. I disse projekter var det vanskeligt at opnå tilstrækkelig opholdstid ved en ”end of pipe løsning” til at ozonen kan nå at reagere færdig og nedbryde lugtstoffer fra staldudsugningen tilfredsstillende.

Ide til løsning
Dette projekt har til formål at undersøge muligheden for at anvende ozon til oxidering af lugtstoffer i stalde med gulvudsugning. Systemet forventes at kunne anvendes til såvel eksisterende stalde med gulvudsugning som nyudviklede staldsystemer med tragte, men forventes at haves størst effekt ved de sidstnævnte. Det nye i projektet er, at gylle kan sluses ud dagligt, eftersom der kigges på staldsystemer der har samlekaneler til luft under gulvet og at gyllekanaler er tragtformet.  

 

Problemløsere
Munters: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)

Space Systems: Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner

Jimco: Producere, sælge og markedsføre produkter til eliminering af lugt- og hygiejneproblemer indenfor storkøkkener