Jordressourcer og næringsstofkredsløb

Jordressourcer og næringsstofkredsløb

Jordforurening kan skade både dyr og mennesker gennem direkte kontakt, men det kan også sprede sig til grundvandet og forurene drikkevandsforsyningen i meget store områder. Det tager cirka 10.000 år for naturen at skabe 30 cm topjord, der er næringsholdig nok til, at der kan gro planter. Ødelægges overfladejorden ødelægges muligheden for at dyrke afgrøder: Jorden er derfor en essentiel ressource, der skal behandles på en måde, der ikke udpiner den og med tiden gør den ubrugelig.

  • Miljøteknologier til landbrugsproduktion og reduceret jordbehandling i landbruget
  • Sikring af landbrugsjordens frugtbarhed
  • Øget recirkulering af næringsstoffer fra husholdningsaffald, spildevandsslam mv.
  • Effektive oprensningsteknologier og metoder af forurenet jord
  • Bæredygtig anvendelse af jord i forskellige forureningsklasser
  • Sikring af bedre beslutningsgrundlag til håndtering af jord og grundvandsforureninger

Arbejdsgruppeformand

Jan Lorenzen, Teknologisk Institut